Advokat – saksområder

Advokat ved strafferett

Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. Strafferettslige regler er generelle vilkår for straff (slik som skyld og tilregnelighet), regler om hvilke straffereaksjoner som kan ilegges. Det handler også om hvordan straff utmåles og hvordan den gjennomføres.

Advokat ved arv- og familierett

Arv er en betegnelse for en avdøds etterlatte formue, som skal overføres til vedkommendes arvinger.

Advokat ved tvist om kjøp og salg

Tvist om kjøp og salg kan være vanskelig. Advokat Ala’i bistår deg i slike saker.

Advokat ved barnevern

Barnevern, i den alminnelige betydning av ordet, omfatter det offentliges vern og inngripen i forhold der den normale omsorgen overfor barn svikter.

Advokat ved barnefordeling

Barnefordeling er et begrep som henviser til følgene av skilsmisse av et ektepar med barn, og ordningen hvor avkommet skal bosette seg hos den ene av partene og samtidig ha et forhold til den andre parten.

Advokat ved skilsmisse

Skilsmisse er oppløsing av ekteskap. Skilsmisse skjer enten ved bevilling (fra fylkesmann) eller ved dom.

Advokat ved uføretrygd /uførepensjon

Uførepensjon (også kalt uføretrygd) er en pensjon fra folketrygden som skal sikre inntekt til livsopphold for den som har fått arbeidsevnen langvarig nedsatt med minst 50 % på grunn av varig sykdom eller skade.

Bistandsadvokat

Vi bistår fornærmede og etterlatte i straffesaker. Kontakt oss for å vurdere om du kan fremme erstatning. Vi gir deg opp til tre timer gratis advokatbistand for å vurdere din sak.